Regulamin

Regulamin strony internetowej / sklepu SKLEP.GOSPOSIANATELEFON.PL

(zwany dalej „Regulamin”)

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie internetowym sklep.gosposianatelefon.pl („Serwis”) oraz zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi.
 2. Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone w Serwisie.
 3. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym i inne wykorzystywanie przez Usługobiorcę usług w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami, w sposób komercyjny lub naruszający uzasadnione interesy grupy LUPUS.
 5. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

„LUPUS” – LUPUS Producent Mebli Krystyna Hyla, 40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa Bednorza 2A lok. C4 NIP: 6441050564, REGON: 277608304.
Firma LUPUS Producent Mebli wpisana jest do Ewidencja Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Sosnowiec.

„Usługobiorca” – osoba korzystająca z Usług LUPUS w Serwisie, objętych Regulaminem.

„Usługi” – wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez LUPUS na rzecz Usługobiorców w Serwisie w oparciu o Regulamin.

„Rejestracja” – założenie konta przez Usługobiorcę w Serwisie LUPUS przez podanie danych niezbędnych do realizacji Usługi, o ile dana Usługa tego wymaga.

 

Rozdział II

Rodzaj i zakres oferowanych usług elektronicznych i warunki ich świadczenia

 1. Wszystkie informacje zawarte w Serwisie mają charakter ogólnej informacji handlowej, mającej przybliżyć Usługobiorcy działalność grupy LUPUS, ofertę handlową LUPUS i służyć promowaniu towarów i usług przez LUPUS. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Usługami niewymagającymi Rejestracji oferowanymi w ramach Serwisu są w szczególności:
  1. możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów i informacji (tekstów, zdjęć, grafik, danych itd.) zamieszczanych w Serwisie,
  2. udostępnianie Usługobiorcom narzędzi do projektowania dostępnych w Serwisie w celu ich przeglądania (za wyjątkiem czynności, o których mowa poniżej w ust. 3 wymagających Rejestracji).
 3. Usługami wymagającymi Rejestracji w Serwisie (w tym jeżeli dana Usługa tego wymaga – podania określonych danych osobowych) w celu utworzenia konta lub korzystania z Serwisu są w szczególności:
  1. korzystanie przez Usługobiorców z narzędzi do projektowania dostępnych w Serwisie, o ile Usługobiorca ma zamiar zachować efekty prac z narzędziami, w tym zapisać je, przechowywać, udostępniać innym lub drukować,
  2. udostępnianie Usługobiorcom programu umożliwiającego sporządzenie i zapisywanie listy zakupów,
 4. Usługi udostępniane są w Serwisie nieodpłatnie.
 5. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Serwisu, Usługobiorcy powinni:
  1. dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet oraz umożliwiającym korzystanie z przeglądarek typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  2. posiadać konto e-mail, o ile dana Usługa tego wymaga.
 6. Korzystanie z określonych aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies, o czym LUPUS informuje w Serwisie.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu do Usług wymagających Rejestracji przed dostępem osób nieuprawnionych.
 8. Odbiór koloru za pośrednictwem komputera może być inny niż w bezpośrednim kontakcie z towarem. Przed zakupem towaru wybranego poprzez usługę planowanie z LUPUS Usługobiorca powinien sprawdzić jego kolor dostępny w sklepie LUPUS.
 9. Dane o stanach magazynowych danego sklepu LUPUS w usłudze sprawdzania dostępności aktualizowane są co 30 minut w dni robocze, w godzinach otwarcia sklepu LUPUS, którego dane dotyczą.

 

Rozdział III

Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Zawarcie umowy świadczenia Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Usługobiorcę (np. przeglądanie informacji i materiałów zamieszczonej w Serwisie).
 2. Zawarcie niektórych umów świadczenia Usług wymaga Rejestracji w Serwisie. LUPUS określa w Serwisie rodzaje tych Usług.
 3. Umowa o świadczenie Usług rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.
 4. Usługobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy w przeciągu 14 dni od daty jej zawarcia, w przypadku odstąpienia od umowy Usługobiorca ma obowiązek bezzwłocznego odesłania produktu na własny koszt. (Usługobiorca ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru).
 5. LUPUS udziela 24 miesięcznej gwarancji na oferowane produkty.

 

Rozdział IV

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje Usług, o których mowa w Regulaminie, Usługobiorca może składać za pomocą listu poleconego na adres LUPUS:
  LUPUS Producent Mebli Krystyna Hyla,
  ul. Ks. Bpa Bednorza 2A lok. C4
  40-384 Katowice
  NIP: 6441050564, REGON: 277608304

  telefonicznie pod numerem 32 793 93 99 (opłata zgodnie z taryfikatorem operatora).
  Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu można składać w sposób wskazany powyżej.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez LUPUS.
 3. O decyzji LUPUS Usługobiorca zostanie powiadomiony na adres podany przy składaniu reklamacji.

 

Rozdział V

Przetwarzanie danych osobowych

 1. W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie, LUPUS przetwarza dane osobowe Usługobiorców zgodnie i na warunkach określonych obowiązującymi przepisami prawa oraz opisanymi w Polityce Prywatności LUPUS na stronie sklep.gosposianatelefon.pl/polityka-prywatnosci/.
 2. Administratorem danych osobowych jest LUPUS Producent Mebli Krystyna Hyla, 40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa Bednorza 2A lok. C4 NIP: 6441050564, REGON: 277608304
 3. W określonych przypadkach, Administratorami danych osobowych mogą być podmioty inne niż LUPUS, o czym Usługobiorca zostanie poinformowany w momencie zbierania danych osobowych.
 4. W przypadku uzyskania przez LUPUS wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, LUPUS może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.
 5. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, do wstrzymania ich przetwarzania, oraz do żądania ich przeniesienia lub usunięcia. Usługobiorca ma również prawo w każdej chwili wycofać wszelkie zgody wyrażone za pośrednictwem stron LUPUS. Usługobiorca może realizować prawo wglądu oraz prawo do modyfikacji danych korzystając z konta w Serwisie.
 6. LUPUS może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom w celu i zakresie wymaganym dla prawidłowej realizacji Usługi, na potrzeby której zostały zebrane.
 7. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych w LUPUS znajdują się w Polityce prywatności, na stronie sklep.gosposianatelefon.pl/polityka-prywatnosci/.
 8. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez LUPUS należy przesyłać na adres kontakt@optimum-meble.pl lub na adres siedziby LUPUS.

 

Rozdział VI

Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i prawa własności przemysłowej do Serwisu do jego poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji, programów, narzędzi i baz danych, znaków towarowych, logotypów zastrzeżone są na rzecz LUPUS lub innego podmiotu z grupy LUPUS.
 2. Korzystanie z Serwisu, nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów, baz danych, programów, Narzędzi i znaków towarowych i logotypów w nich zawartych.
 3. Usługobiorca może korzystać z Serwisu w ramach dozwolonego użytku osobistego, wyznaczonego przez przepisy prawa oraz na warunkach niniejszego Regulaminu. Powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób materiałów umieszczonych w Serwisie bez pisemnej zgody LUPUS oraz poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od 01 stycznia 2020.
 2. LUPUS ma prawo zmienić Regulamin w razie dodania nowych funkcjonalności, wprowadzenia nowej wersji Serwisu oraz zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie.
 3. O zmianie Regulaminu Usługobiorcy zostaną poinformowani 14 dni przed datą jej wprowadzenia poprzez umieszczenie na optimum-meble.pl nowej treści Regulaminu. Usługobiorcy zarejestrowani zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu na adres e-mail podany przy rejestracji.
 4. Usługobiorca, który nie zgadza się na zmiany, jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
 5. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 6. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu rozpatrywane będą przez właściwy sąd powszechny.

Polityka prywatności strony znajduje się tutaj: Polityka prywatności